Arbeid. Muligheter. Trygghet.

Les mer om vår politikk.

Fylkesordførerkandidat

Nye Buskerud blir et spennende og mangfoldig fylke, med mange muligheter. Menneskene som bor her, er vår viktigste ressurs. 

Vi står overfor utfordringer som krever politiske svar og løsninger. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle skal ha like muligheter til å leve gode liv, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet. Enten du er oppvokst her, har flyttet hit fra et annet sted i Norge, eller kommer hit fra et annet land. Alle har noe å bidra med, og vi må sikre at alle får brukt sine ressurser i arbeidslivet. 

For å møte utfordringene, vil vi videreføre satsingen på kunnskap. Dette er en avgjørende forutsetning for å møte fremtiden på en god måte. Samfunnet blir stadig mer kunnskapsbasert, kunnskapsrikt og kunnskapssøkende. Vi i Arbeiderpartiet mener at fellesskapsløsninger og videre satsing på veletablerte offentlige ordninger, er veien å gå for å favne alle grupper i samfunnet. Våre politiske løsninger bygger opp om dette. Fylkets viktigste oppgave er å legge til rette for at alle skal ha gode, levende lokalsamfunn, med gode velferdstilbud. Det er lokalt vi best ser resultatene av politikken, derfor er det lokalt vi kan finne de gode løsningene. 

1. januar 2024 etableres nye Buskerud fylkeskommune, bestående av kommunene Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker og Ål kommune.

Godt valg

Mons-Ivar Mjelde

Fylkesordføerkandidat

Kultur, idrett og frivillighet

Alle innbyggere i fylket skal ha et rikt og variert fritidstilbud, som også er attraktivt for folk utenfor vårt fylke. Derfor må vi sikre gode rammevilkår for kulturlivet, idretten og frivilligheten.

Kunnskap og kompetanse

Buskerud skal være et kunnskapsfylke, og være i front på kvalitet, tilbud og nytenking innen utdanning på alle nivåer.

Næring og verdiskaping

Fylkeskommunen skal være en viktig tilrettelegger og partner for eksisterende og framtidig næringsutvikling, i hele fylket.

Arbeidslivet

Buskerud skal være et fylke der alle kan delta i fellesskapet og oppleve mestring i hverdagen. Buskerud skal ha lav ledighet, høy deltakelse og et godt arbeidsliv, med faste ansettelser, tarifflønn, små lønnsforskjeller og reell innflytelse på arbeidsplassen.

Miljø og klima

Buskerud skal være miljøvennlig, kutte klimagassutslipp, prioritere effektiv energibruk og bygge på en klimavennlig måte. Vi skal bidra til å bremse klimaendringene, ha gode planer for klimatilpassing, og verne om verdifull natur, matjord og artsmangfold.

Samferdsel og mobilitet

Vi skal ha en velfungerende samferdselssektor, slik at folk skal kunne trives og bo i hele fylket. Det er avgjørende for vekst og utvikling i næringslivet, og for å kunne nå klimamålene.

Landbruk og naturforvaltning

I Buskerud skal vi ha et levende og bærekraftig landbruk som sikrer trygg og variert mat av god kvalitet, og en god naturforvaltning.

Folkehelse

Rettferdig fordeling er god folkehelsepolitikk, og arbeidet for å bedre folkehelsen går som en rød tråd, gjennom utviklingen av vårt fylke.