Miljø og klima i Buskerud

Valgprogram 2023

Buskerud skal være miljøvennlig, kutte klimagassutslipp, prioritere effektiv energibruk og bygge på en klimavennlig måte. Vi skal bidra til å bremse klimaendringene, ha gode planer for klimatilpassing, og verne om verdifull natur, matjord og artsmangfold. 

Buskerud Arbeiderparti vil arbeide for bærekraftig by- og tettstedsutvikling, og FNs bærekraftsmål skal være førende for hele fylkeskommunens virksomhet. For Buskerud fylkeskommune handler dette om å satse på kollektivtrafikk, energieffektivisering av bygg og investere i fornybar energi. Vi skal fortsette omleggingen til grønne næringer, grønn infrastruktur og grønn transport. Vi vil sikre både økonomisk og sosial bærekraft, gjennom grønne arbeidsplasser for fremtiden. Når politiske beslutninger skal fattes, må det være like naturlig å redegjøre for klimamessige konsekvenser, som økonomiske. Det langsiktige målet er at vi er helt karbonnøytrale innen 2050. 

 • Fylkeskommunen skal vektlegge klima og naturhensyn ved alle offentlige anskaffelser og arealdisponeringer.
 • Det skal være enkelt å reise kollektivt til og fra jobb.
 • Tilrettelegge for sammenhengende sykkelveier over hele fylket.
 • Alle fylkeskommunale nybygg skal fortrinnsvis være i passiv-, nullenergi- eller plusshus-standard.
 • Tilrettelegge for energieffektivisering i industri, og eksisterende og nye bygg.
 • Mer offensiv bruk av trematerialer i utbygginger innenfor skole, kulturbygg og samferdsel.
 • Hurtig innfasing av lav- og nullutslippsteknologi, og raskt ta i bruk nye teknologiske løsninger.
 • Ha klimabudsjett og regnskap, samt ta en vurdering av bærekraft i alle beslutninger
 • Bidra til at bykommunene samarbeider med omkringliggende kommuner, for å få til en samlet utbygging, som minimerer transportbehovene.
 • Bidra til oppgradering og utvidelse av kraftverk med fornybare energikilder, og jobbe for bedre overføringskapasitet i kraftnettet.
 • Jobbe for at vertskommunene for kraft får sin rettmessige del av verdiskapinga.
 • Bidra til å redusere matsvinn, i samarbeid med landbruket og lokale aktører, gjennom å stille krav i våre anskaffelser.
 • Arbeide for tettere samhandling med kommunene om forebygging og beredskap, mot klima- og naturskader.
 • Bidra til godt plan- og utviklingsarbeid i kommunene via tidlig dialog og tett samarbeid
 • Bygge Dyranuttunnelen på RV7 for å gi den utrydningstrua villreinen på Hardangervidda tilgang på nåværende utilgjengelige beiteområder.

Er du enig med Buskerud Arbeiderparti om Miljø og klima i Buskerud?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker