Arbeidslivet i Buskerud

Valgprogram 2023

Buskerud skal være et fylke der alle kan delta i fellesskapet og oppleve mestring i hverdagen. Buskerud skal ha lav ledighet, høy deltakelse og et godt arbeidsliv, med faste ansettelser, tarifflønn, små lønnsforskjeller og reell innflytelse på arbeidsplassen. 

Den viktigste ressursen til en arbeidsgiver er menneskene som jobber der. Vi vil ha et trygt og rettferdig arbeidsliv for alle. Stadig mer konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester skaper utrygghet om jobbsikkerheten. Buskerud Arbeiderparti vil motarbeide midlertidighet, sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og løsere tilknytning til arbeidslivet. En slik utvikling vil bidra til å undergrave den norske arbeidslivsmodellen. Buskerud Arbeiderparti vil jobbe for flere heltidsstillinger, og sikre arbeidstid, lønns, pensjons- og arbeidsvilkår. Ufrivillig deltid er skjult arbeidsledighet.

Vi ønsker en tillitsreform, og vil ha slutt på at vår felles velferdsstat styres basert på markedsmekanismer som ikke passer i offentlig sektor. Vi vil bort fra et samfunn som setter folk i system og behandler alle likt, uavhengig av behov, og hvor det som kan telles, er det eneste som teller. Vår tillitsreform innebærer at ansatte får mer tid, handlingsrom og frihet til å styre arbeidshverdagen sin selv. 

 • Ha en aktiv rolle som innkjøper, stille krav om arbeidstakeres rettigheter, krav om lærlinger og at lærlingene har riktige og gode lønns- og arbeidsvilkår
 • Videreføre Viken-modellen og bidra i arbeidet for å hindre sosial dumping og sikre grønn omstilling med en Norgesmodell for arbeidslivet
 • Tilrettelegge anbud, slik at er mulig for lokale bedrifter å levere tilbud på hele eller deler av anskaffelsen.
 • Avsette ressurser til oppfølging av kravene i anbudsmodellen.
 • At tilbyder til enhver tid skal kunne framlegge dokumentasjon på ansettelsesforhold, herunder lønns- og arbeidsvilkår og yrkesskadeforsikring.
 • Sikre at dagens arbeidsvilkår for ansatte i fylkeskommunen videreføres.
 • Sørge for at alle ansatte vet hvordan de kan varsle alvorlige feil eller mangler ved sin arbeidsplass.
 • Som hovedregel lyse ut hele og faste stillinger i fylkeskommunen.
 • Støtte oppstartsbedrifter og gründere, og bidra til grønn vekst.
 • Støtte opp om at regionalt næringsliv lykkes, i en global konkurranse
 • Sikre bedre kvalitet i yrkesfagopplæringa, tettere samarbeid med arbeidslivet og læreplass til de som er kvalifisert for det.
 • Legge til rette for fleksible modeller, som kan føre til fag- og svennebrev. Samarbeide med lokalt næringsliv, for å gjøre yrkesfaglinjer mest mulig relevant for lokale behov.
 • Sammen med partene i arbeidslivet, styrke kompetansen i å forebygge og bekjempe rasisme og diskriminering.
 • Styrke karriereveiledningen og sikre at ungdom kan ta opplyste valg, med kjennskap til arbeidslivets behov.
 • Tilby arbeidsrettet språktrening, for å gi tilgang til det norske arbeidslivet for flyktninger.
 • Drive fylkeskommunale tjenester i egen regi.
 • Fylkeskommunen som arbeidsgiver, skal bidra til å gi nødvendig språkkompetanse til sine arbeidstakere.
 • Styrke opplæringen av verneombud.
 • Søndagen skal holdes som fridag. Færrest mulig butikker bør få tillatelse til å holde søndagsåpent, og rettighetene til de ansatte i butikker som får holde søndagsåpent, må sikres.
 • AP ønsker et sterkt fokus på desentralisering av offentlig tjenestetilbud. Dette vil bidra til vekst og nye arbeidsplasser i regionene.

Er du enig med Buskerud Arbeiderparti om Arbeidslivet i Buskerud?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker