Folkehelse i Buskerud

Valgprogram 2023

Rettferdig fordeling er god folkehelsepolitikk, og arbeidet for å bedre folkehelsen går som en rød tråd, gjennom utviklingen av vårt fylke. 

God helse henger sammen med hvordan vi innretter samfunnet og folkehelsearbeidet. Buskerud Arbeiderparti vil jobbe for et aktivt folkehelsearbeid og gjennom dette bidra til å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Arbeidet med helsefremmende skoler skal videreføres og vi ønsker å se spesifikt på tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Den offentlige tannhelsetjenesten er viktig, spesielt viktig er det å lære barn og unge god tannhelse. Den offentlige tannhelsetjenesten er også viktig for andre brukergrupper. Eldre innenfor hjemmesykepleien og institusjon, psykiatriske pasienter og rusmisbrukere har vært, og skal være, en prioritert målgruppe for den offentlige tannhelsen i Buskerud. Vi vil derfor sikre at alle regioner i Buskerud har et godt og lett tilgjengelig fylkeskommunalt tannhelsetilbud. 

 • Vi vil legge til rette for at eldre skal ha et godt kulturtilbud, og at flere pensjonister kan delta som ressurspersoner i frivillig arbeid.
 • Opprettholde tannlegevaktordningene, som gir innbyggere tannlegetilbud i helger og høytider.
 • Jobbe for at tannklinikkene knyttes sterkere til kommunenes forebyggende helsearbeid.
 • Innbyggere over 20 år, med inntekt under 1G, får gratis tannlegekontroll.
 • Bygge idrettsanlegg rundt skolene, og bidra til å sikre gode nærmiljøanlegg der barn og unge ferdes.
 • I samarbeid med sykehusene sørge for korte ventetider/å tilby? for tannbehandling under/med narkose.
 • Tilrettelegge for kulturopplevelser i et samarbeid med profesjonelle og frivillige kulturkrefter, for å bidra til økt livskvalitet og inkludering i eldreomsorgen, psykisk helsevern, forebyggende barne- og ungdomstiltak og integrering.
 • Legge til rette for forebyggende arbeid og tidlig innsats.
 • Være pådriver for, og samordne folkehelsearbeidet i Buskerud.
 • Skolene skal være en arena hvor elevenes fysiske og psykiske helse er i fokus.
 • Jobbe for å beholde lokalsykehusene i fylket, Hallingdal sjukestugu, samt et nytt sentralsykehus i Drammen.
 • Arbeide for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha lik tilgang på det samme tjenestetilbudet som alle andre.

Er du enig med Buskerud Arbeiderparti om Folkehelse i Buskerud?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker