Næring og verdiskaping i Buskerud

Valgprogram 2023

Fylkeskommunen skal være en viktig tilrettelegger og partner for eksisterende og framtidig næringsutvikling, i hele fylket. 

Buskerud Arbeiderparti ønsker et balansert og variert næringsliv. Det gjør samfunnet mindre sårbart og mindre avhengig av noen få næringer. For å få til dette må vi ha en sterk og god offentlig sektor, og utvikle gode rammevilkår for det private næringslivet.  

Forutsigbarhet og stabile rammevilkår øker vilje og mulighet for investeringer fra lokale virksomheter. Det må legges til rette for videreforedling av våre råvarer og naturressurser. Dette er sentralt for vårt private næringslivs vilje til å satse på Buskerud.

Det er bred enighet om at vi må løse klimakrisen, vi skal ta vår del av ansvaret. Mulighetene og potensialet er der i alle deler av fylket, men vi er avhengige av å ha en stat og kommune som stiller opp med aktiv næringspolitikk. Vi må være ærlig på at det kan være utfordrende å forene klimapolitikk og næringspolitikk, men vi er overbevist om at det er mulig. Det handler om å ta i bruk ny teknologi, kompetanse, hvilke produkter og innsatsfaktorer som benyttes, transportløsninger, energisparing, gjenbruk, avfallshåndtering og god arealplanlegging. Kan arbeidet vi utfører i dag, utføres på en ny og smartere måte?

Vi må skape for å ha noe å dele. Buskerud Arbeiderparti vil føre en moderne og fremtidsrettet politikk, for å skape verdier. Vi har tro på kreftene i fylket vårt, og vi vil bidra til å gjøre det enda bedre i partnerskap med næringslivet. 

Næring:

 • Ta en ledende posisjon i å realisere potensialet for økt verdiskaping fra digitalisering.
 • Styrke katapultordningen til SIVA og Innovasjon Norge, slik at store industriprosjekter kan gjennomføres.
 • Bidra til et målrettet og kunnskapsbasert partnerskap med næringsliv, kommuner og regionale forsknings- og utviklingsmiljøer.
 • Sikre offentlig eierskap av energiressursene. Føre en aktiv eierskapspolitikk, for å sikre at formål og aktivitet er i samsvar med overordnede føringer fra fylkeskommunen.
 • Bidra med sterkt engasjement for utvikling og bruk av alternative energikilder i regionen
 • Som et av Norges største skogfylker, stimulere til industriell utnyttelse av skogressursene, utvikling av nye produksjonsteknologier, og økt bruk av biobrensel og biodrivstoff.
 • Støtte utviklingen av Treklyngen industriområde, og etablering av et ledende industrielt innovasjonsmiljø innen bærekraftig foredling av trevirke og biomasse.
 • Sammen med staten videreutvikle ordninger for tilgang til risikokapital og kapitalstøtte, til virksomheter som vil inn i det globale markedet. Dette skal også gjelde for virksomheter som ønsker å kjøpe seg inn i store internasjonale industriprosjekter for å sikre seg deltagelse fra utvikling til produksjon.
 • Bidra til regional samordning av offentlige tjenester, samling og koordinering av virkemiddelapparatet overfor næringslivet.
 • Påse at norske myndigheter inngår forpliktende gjenkjøpsavtaler, og industriell deltakelse i produktutvikling og produksjon, ved større forsvarsanskaffelser.
 • Sikre næringsarealer for arealkrevende virksomheter.
 • Være brobygger og døråpner mellom lokalt, regionalt og internasjonalt næringsliv, og arenaer med innflytelse på næringslivets rammevilkår.
 • Opprette en fast møteplass for LO og NHO, sammen med politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen.
 • Aktivt bidra i Fjellnettverkets arbeid for levende og livskraftige bygder.

Reiseliv:

 • At fylkeskommunen fortløpende har tett kontakt med reiselivsnæringen, for å tilpasse skoletilbudet til næringens behov, både i videregående skole, fagskole og høyskole.
 • Stimulere til kulturbasert næringsutvikling i tråd med vedtatt plan.
 • Støtte arbeidet for å få realisert veg og ”skitunellen” i Numedal.
 • At fylkeskommunen og kommunene, i samarbeid med næringen, utvikler et handlingsprogram som følger opp den regionale delplan for reiselivet.
 • Forsterke arbeidet med strategisk utsiktsrydding. Både som trafikksikkerhetstiltak, og for å gi turistene gode opplevelser og tilgang til å oppleve fylkets flotte kulturlandskap.
 • Forsterke fylkeskommunens rolle i innovasjon, nyskaping, endring for næringslivet gjennom en aktiv bruk av virkemiddelapparatet fylkeskommunen har tilgang på

Er du enig med Buskerud Arbeiderparti om Næring og verdiskaping i Buskerud?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker