Fylkesvalgprogram 2015 - 2019

Fylkesvalgprogram 2015 - 2019

Masud Gharahkhani, Niclas Tokerud, Lise Christoffersen, Martin Kolberg, Anne Sandum.

Kjære velger!

Du sitter nå med Buskerud Arbeiderpartis fylkesvalgprogram 2015 - 2019 foran deg.

Programmet er utarbeidet av partiet i tett dialog med arbeidslivets parter, kultur- og interesseorganisasjoner i Buskerud. Sammen har vi utformet en ny politikk for å ruste Buskerud til å møte fremtiden.

Vi lever i et spennende og mangfoldig fylke med mange muligheter. Fylkeskommunen står overfor en rekke utfordringer i den neste perioden. Økt befolkningsvekst, teknologisk utvikling og klimaendringer.

For å møte utfordringene vil Buskerud Arbeiderparti blant annet øke satsningen på kunnskap. Dette er en avgjørende forutsetning for å møte fremtiden på en god måte. Vi vil arbeide for et mer kunnskapsbasert, kunnskapsrikt og kunnskapssøkende samfunn. Morgendagens samfunn trenger mennesker med forskjellig kompetanse for å lykkes.

Konkurranseutsetting og privatisering av offentlig tjenester er i dagens samfunn et økende problem. Både for den enkelte innbygger og for dagens arbeidslivsmodell i sin helhet.

Dette gjelder også på et fylkeskommunalt nivå. Buskerud Arbeiderparti mener at fellesskapsløsninger, samt at en videre satsing på dagens veletablerte offentlige ordninger, er veien å gå for å favne alle grupper i samfunnet.

Vi mener at politikkens oppgave er å ta hensyn til menneskene og sørge for at de får gode liv der de bor. Fylkeskommunens viktigste oppgave er å legge til rette for at alle skal ha levende lokalsamfunn med gode velferdstilbud.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller meninger om aktuelle saker eller dette valgprogrammet.

Med vennlig hilsen

Buskerud Arbeiderparti

Bjørn Tore Ødegården /s/ leder                        Roger Ryberg/s/ fylkesordførerkandidat

KUNNSKAPSSAMFUNNET

Vårt nærings- og arbeidsliv, vår velferd og vårt demokrati avhenger av at alle får lik rett til utdanning, uansett sosial bakgrunn. Frafall i opplæringsløpet er en av våre største utfordringer. Morgendagens arbeidsplasser krever økt kompetanse uansett hvilken bransje det er snakk om. Dette stiller nye krav til utdanningssystemet. Skole er en av de viktigste samfunnsoppgavene vi har. En utdanning må alltid ha som mål å gi unge en god plattform ut i sitt voksne liv. At flere gjennomfører yrkesfaglig utdanning er helt nødvendig for fremtiden. Buskerud Arbeiderparti vil satse mer på fleksible utdanningsløp med veksling mellom arbeidsliv og skole. Buskerud Arbeiderparti vil satse på fellesskolen og forsvare den offentlige skolen som en felles arena. Lærerne må få mer tid og ikke drive unødvendig rapportering. Vi mener også det er nødvendig å legge til rette for at flere kan ta etter- og videreutdanning både innen allmenn- og yrkesfag.

Vårt mål: Buskerud skal være i front når det gjelder kvalitet, tilbud, og nytenking innen utdanning på alle nivåer. Buskerud skal være en region som bekjemper frafall, og gir unge gode muligheter for å kunne gjennomføre en god utdanning.

Våre tiltak:

Økt satsing på fagskolen og yrkesfag. Utdanningen må dekke næringslivet og offentlige behov.Vil at fylkeskommunen samarbeider med næringslivet om lærlingsarenaer. For eksempel slik som Isachsensgruppens nye læringssenter og K- Tech o.l.Elever skal garanteres skoleplass ut hele utdanningsløpet på den skolen eleven starter på VG1, forutsatt at skolen tilbyr hele det aktuelle utdanningsløpet.Styrket bemanning og økt kompetanse i skolen. Samt etter- og videreutdanning av lærere.Utnytte mulighetene som i dag finnes innenfor digitale hjelpemidler.Utvide leksehjelptilbudet og sommerskoleØkt samarbeid med næringslivet.Flere lærlinger inn i offentlig og privat næringsliv.Hospiteringsordning for studiespesialisering, for eksempel gjennom samarbeid med næringsråd, innovasjonsmiljøer og offentlig og privat næringsliv.Avbyråkratisere skolehverdagen.Tettere dialog mellom fylke og kommune.Styrke rådgivningstjenesten og øke tilgjengeligheten på karrieresentrene for elevene på skolene.Tilrettelegge for mer praktisk undervisning gjennom alle årene på videregående skole.Sikre tilgang til helsesøstertjenester og spesialisthelsetjenestekompetanse på alle videregående skoler. Støtte forsøk om at fylkeskommunen skal drive helsesøstertjenester i den videregående skole.Nei til kommersielle skoler.Sørge for gode lærings- og arbeidssteder for både lærere og elever på de enkelte skolene.Fortsette å styrke Arbeidsinstituttet og vitensenteret.Sikre oppfølgingstjenesten nødvendige ressurser til å utføre sine oppgaver.Tilrettelegge for forsøk med desentralisert høgskoleutdanning i Hallingdal.Sikre god dialog med lærerorganisasjonene og andre som blant annet Elevorganisasjonen.Sikre gode rammer for Elev- og lærlingsombudet slik at dens arbeid med elevenes rettigheter, faglig utbytte og psykososialt miljø får fokus.Vi vil at inntaket til videregående skole skal sikre at ungdom som har kommet inn ved en skole kan fullføre utdanningen på den skolen de har begynt, dersom VG2 og VG3 finnes ved den relevante skolen.

ARBEIDSLIV

Den viktigste ressursen til en arbeidsgiver er menneskene som jobber der. For å bevare tryggheten trenger vi et anstendig arbeidsliv. Stadig mer konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester skaper utrygghet i jobbsikkerheten. Buskerud Arbeiderparti vil motarbeide mer midlertidighet, sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og løsere tilknytning til arbeidslivet. En slik utvikling på sikt vil bidra til å undergrave den norske arbeidslivsmodellen. Buskerud Arbeiderparti vil jobbe for flere heltidsstillinger og sikre arbeidstid, lønns, pensjons- og arbeidsvilkår.

Vårt mål: Sikre de ansattes rettigheter og jobbe for en åpen kultur der varslere blir tatt på alvor.

Våre tiltak:

Ha en aktiv rolle som innkjøper og stille krav om arbeidstakeres rettigheter.At tilbyder til enhver tid skal kunne framlegge dokumentasjon på ansettelsesforholdet, herunder særlig pensjonsordninger.At tilbyder skal dokumentere at majoriteten av de ansatte har fagbrev innenfor sitt område.Å kreve at minst en person på hvert arbeidslag forstår og behersker å gjøre seg godt forstått på norsk.Sikre at dagens arbeidsvilkår for ansatte i fylkeskommunen videreføres.Tilbyder skal dokumentere at alle ansatte har yrkesskadeforsikring.Fylkeskommunen må sørge for at alle ansatte vet hvordan de kan varsle alvorlige feil eller mangler ved sin arbeidsplass.Flere heltidsstillinger.Starte en prosess for å lage retningslinjer som hindrer arbeidslivskriminalitet.For å redusere barnefattigdom skal det satses på grunnleggende opplæring av mennesker med utilstrekkelig opplæring i særdeleshet innvandrere.

NÆRING OG VERDISKAPING

Vi må skape for å ha noe å dele. Buskerud Arbeiderparti har tro på næringslivet i fylket og vi skal være med på å gjøre det enda bedre.

Buskerud Arbeiderparti vil føre en moderne og framtidsrettet politikk for å skape verdier. Buskerud skal bidra med sitt til å nå det nasjonale målet om Norge som et av de ledende, innovative land i verden. Satsing på Kongsberg som Norwegian Center of Expertice (NCE) er et eksempel på godt samspill mellom det offentlige og private.

Reiseliv, jord- og skogbruk, tradisjonell industri, service og høyteknologi er bare noen eksempler på næringer som daglig bidrar til arbeidsplasser og verdiskapning i fylket. Vår grunnholdning er at de store naturressursene tilhører felleskapet.

Arbeiderpartiet vil legge Buskeruds konkurransefortrinn til grunn for sin næringspolitikk. Fylkeskommunens egen forretningsdrift, først og fremst energiproduksjon og eiendomsforvaltning, er viktig for næringslivet og er et redskap for samfunnsmessig styrking av viktige ressurser og verdier.

Næringslivet trenger forutsigbare rammebetingelser. Gode veier, jernbane og annen infrastruktur er en vesentlig faktor for næringslivet.

Vårt mål: Fylkeskommunen skal være en viktig tilrettelegger og utviklingsaktør for framtidig næringsutvikling.

Våre tiltak:

Næring:

Bidra til et målrettet og kunnskapsbasert partnerskap med næringsliv, kommuner og regionale forsknings- og utviklingsmiljøer.Sikre offentlig eierskap av energiressursene. Føre en aktiv eierskapspolitikk gjennom blant annet Vardar, for å sikre at formål og aktivitet er i samsvar med overordnede føringer fra fylkeskommunen som eier.Bidra med sterkt engasjement for utvikling og bruk av alternative energikilder i regionen. Herunder HyNor på Lindum, Sødra Cell og Statskrafts initiativ på Tofte i Hurum.Som et av Norges største skogfylker stimulere til industriell utnyttelse av skogressursene, utvikling av nye produksjonsteknologier, og økt bruk av biobrensel og biodrivstoff.Støtte utviklingen av Follum industriområde og etablering av et ledende industrielt innovasjonsmiljø innen bærekraftig foredling av trevirke og biomasse.Sammen med staten videreutvikle ordninger for tilgang til risikokapital og kapitalstøtte til virksomheter som vil inn i det globale markedet. Dette skal også gjelde for virksomheter som ønsker å kjøpe seg inn i store internasjonale industriprosjekter for å sikre seg deltagelse fra utvikling til produksjon.Bidra til regional samordning av offentlige tjenester, samling og koordinering av virkemiddelapparatet overfor næringslivet.Påse at norske myndigheter inngår forpliktende gjenkjøpsavtaler og industriell deltakelse i produktutvikling og produksjon ved større forsvarsanskaffelser.Spisse fylkeskommunens bruk av regionale utviklingsmidler til større prosjekter.Følge opp planen for universell utforming.Bidra til å opprettholde et industrielt miljø i Rollag til erstatning for KA Rollag som er vedtatt lagt ned.Buskerud Arbeiderparti vil ved enhver trussel om industrinedleggelse i fylket, arbeide aktivt for realistiske nyetableringer.

Reiseliv:

At fylkeskommunen fortløpende har tett kontakt med reiselivsnæringen for å tilpasse skoletilbudet til næringens behov, både i videregåendeskole og høyskole.Stimulere til kulturbasert næringsutvikling i tråd med vedtatt plan.Støtte arbeidet for å få realisert veg og ”skitunellen” i Numedal.At fylkeskommunen og kommunene i samarbeid med næringen utvikler et handlingsprogram som følger opp den regionale delplan for reiselivet.Forsterke arbeidet med strategisk utsiktsrydding. Både som trafikksikkerhetstiltak og som tiltak for å gi turistene gode opplevelser og tilgang til å oppleve fylkets flotte kulturlandskap.Vi vil jobbe med for at FV 40 fra Geilo til Larvik skal bli nasjonal turistveg, når staten åpner opp for nye kandidater

Klima

Buskerud Arbeiderparti mener at Norge skal være et foregangsland i klimaarbeidet. Klimatrusselen er vår tids aller største utfordring. I framtiden vil klimaet kreve at vi bygger en bærekraftig infrastruktur. Det blir viktigere og viktigere at vi tenker på klimaet i alle prosesser. For Buskerud fylkeskommune handler dette om å satse på kollektivtrafikk, energieffektivisering av bygg og investere I fornybar energi.Vårt mål: Buskerud skal være en forkjemper i klimasaker, og jobbe for et grønnere fylket.Våre tiltak:Fylkeskommunen skal ha fokus på miljø ved innkjøp.Tilrettelegge for at flere kan velge en miljøvennlig reisemåte til jobb.Arbeide med investeringer for fornybareneregi.Alle fylkeskommunale nybygg skal være i passiv-, nullenergi- eller plusshus standard.Lage en plan og handlingsprogram for rehabilitering av eksisterende fylkeskommunal bygningsmasse med mål om at alle bygg er nullutslippsbygg, passiv eller plusshus.Alle store samferdselsutbygginger skal føre til mer bruk av kollektivtransport. Spesielt i byer, og store tettsteder.At bykommunene må samarbeide med omkringliggende kommuner, for å få til en samlet utbygging som minimerer transportbehovene og nedbygging av matjord, annet kulturlandskap og natur.Det private næringslivet i Buskerud må motiveres til å bli Fyrtårnsbedrifter.Mer offensiv bruk av trematerialer i utbygninger innenfor skole, kulturbygg og samferdsel.Satse på kollektivtrafikk og få våre innbyggere til å velge kollektivt framfor bilen der det er lønnsomt.

SAMFERDSEL

En velfungerende samferdselssektor er av avgjørende betydning for at folk skal kunne trives og bo i hele fylket. Det er også avgjørende for vekst og utvikling i næringslivet. Det er behov for betydelige forbedringer av vei- og jernbanesystemet, kollektivtilbudet må styrkes, og havnekapasiteten må sikres. Buskerud Arbeiderparti vil jobbe for gode transportløsninger i hele fylket. Vi vil øke satsingen på samferdsel slik at tiltakene i fylkesvegplanen og kollektivtrafikkplanen gjennomføres. Trafikksikkerhet, veivedlikehold og kollektivtrafikk må opprioriteres. Vi vil også jobbe for at fylkets utfordringer på riksveier og jernbane blir prioritert og utbedret.

Vårt mål: Sikre gode transportløsninger i hele fylket og øke satsingen på samferdsel.

Våre tiltak:

Nullvisjonen for antall drepte i trafikken skal være styrende for samferdselspolitikken.Robuste og attraktive kollektivløsninger skal prioriteres sammen med gode løsninger for vegnett forøvrig.Vi vil satse på utbygging av pendlerparkeringstilbud i hele fylket for å sikre tilgang til kollektive transportløsninger.»Øke satsingen på gang- og sykkelveger særlig i tilknytning til skoler, og sørge for mer sammenhengende utbygging i byer og tettsteder.Ikke øke prisen på ungdomskortet.Ikke øke prisen på ungvoksen kortet. Utvide ordningen til 30 år.Samarbeid med andre fylker for å få på plass et ungdomskort som gjelder på tvers av fylkesgrenser.Helhetlig utvikling av Drammen Havn som viktig transportknutepunkt. Sikre en langsiktig løsning for tømmerterminal i Drammensområdet.Sikre fremdrift av europavei, riksvei og jernbaner. For å sørge for fortsatt god utvikling i alle våre regioner.Fylkeskommunen skal gå i samarbeid med kommunene for å utbedre sykkelveinettet.Jobbe aktivt for god framkommelighet for kollektivtrafikken.Bompengeløsninger i fylket må i enkelt utsatte områder samordnes for ikke å ramme familier på en urimelig måte.Prioritere fornyelse av bussparken skjer med miljøvennlig transportmiddel og drivstoff.

LANDBRUK

Vårt fylke byr på noen av landets rikeste naturressurser. Vi er et nasjonalt spiskammer for frukt og grønt, vi har store kornarealer, mye grøderik jord og rike beite—og viltressurser. Buskerud Arbeiderparti vil legge til rette for økt produksjon av jordbruksvarer, og at jordbruksproduksjonen skal skje på en bærekraftig måte.

Vårt mål: Sikre et levende og bærekraftig landbruk som sikrer trygg og variert mat av god kvalitet.

Våre tiltak:

Bidra for å nå det nasjonale målet om økt matproduksjon ved å følge opp de overordnede målene i Regionalt Næringsprogram for landbruket i Buskerud.At matproduksjonen skal skje på en klimasmart og bærekraftig måte.Videreutvikle tilbudene innen naturbruksutdanning i Buskerud.Sørge for god dialog med næringa i det regionale planarbeidet for klima og energi.Arbeiderpartiet vil vektlegge tiltak som styrker fjellandbruket i Buskerud. Også med hensyn til utdanning.

FOLKEHELSE

Rettferdig fordeling er god folkehelsepolitikk. Arbeidet for å bedre folkehelsen går som en rød tråd igjennom utviklingen av vårt velferdssamfunn. Helse henger sammen med hvordan vi innretter samfunnet og folkehelsearbeid. Buskerud Arbeiderparti vil jobbe for et aktivt folkehelsearbeid og gjennom dette forebygge sykdom og lidelser. Forbyggende arbeid og tidlig innsats er helt avgjørende for en god folkehelse.

Den offentlige tannhelsetjenesten er viktig for folk. Spesielt viktig er det å lære barn og unge god tannhelse. For andre brukergrupper er også den offentlige tannhelsetjenesten viktig. Eldre innenfor hjemmesykepleien og institusjon, psykiatriske pasienter og rusmisbrukere har vært, og skal være, en prioritert målgruppe for den offentlige tannhelsen i Buskerud.

Vårt mål: Sikre en god og langsiktig folkehelsepolitikk, og sørge for at tiltak innen folkehelse må være i kontinuerlig utvikling.

Våre tiltak:

Vi vil legge til rette for at eldre skal ha et godt kulturtilbud, og at flere pensjonister kan delta som ressurspersoner i frivillig arbeid.Videreføre tannlegevaktordningene i helger og høytider.Jobbe for at tannklinikkene knyttes sterkere til kommunenes forebyggende helsearbeid, for på denne måten sikre et fellesskap å jobbe i.Innbyggere over 20 år med inntekt under 1G, får gratis tannlegekontroll.Bygge idrettsanlegg rundt skolene. Bidra til å sikre gode nærmiljøanlegg der barn og unge bor.I samarbeid med sykehusene sørge for korte ventetider for tannbehandling under narkose.Tilrettelegge for bruk av kulturopplevelser i et samarbeid med profesjonelle og frivillige kulturkrefter for å bidra til økt livskvalitet og inkludering i for eksempel eldreomsorgen, psykisk helsevern, forebyggende barne- og ungdomstiltak og integrering av innvandrere.Legge til rette for forebyggende arbeid og tidlig innsats.Legge til rette for et godt samarbeid på tvers av sektorer.Vi vil jobbe for å beholde lokalsykehusene i fylket samt et nytt sentralsykehus i Drammensregionen

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

Det skal være attraktivt og spennende å bo i Buskerud. Opplevelser og aktiviteter gir vitamininnsprøyting både i fritiden og i hverdagen for folk, og kulturlivet er en viktig bidragsyter til dette. Viktige møteplasser, god integrering, og utjevning av sosiale forskjeller er resultat av et velfungerende kulturliv, lokale idrettslag, og frivillig arbeid.

Buskerud Arbeiderparti vil at alle innbyggere i fylket skal ha et rikt og variert kulturtilbud som også er attraktivt for folk utenfor vårt fylke. Enten det gjelder musikk, scenekunst, billedkunst eller museer. Fylkeskommunen skal gjennom samarbeidsløsninger være en aktiv samarbeidspartner for offentlige og frivillige kulturaktører.

Vi vil ta vare på de tradisjonelle kulturskattene, som en viktig del av vår norske identitet. Og det skal være rom for nye spennende kulturuttrykk som dannes i møtet mellom flere kulturer.

Vårt mål: At alle innbyggere i fylket skal ha et rikt og variert kulturtilbud som også er attraktivt for folk utenfor vårt fylke. Derfor må vi sikre gode rammevilkår for idretten, og legge til rette for gode møteplasser.

Våre tiltak:

Kultur og frivillighet:

Gjeninnføre kulturkortet for ungdom.Gjeninnføre ordningen med fylkeskunstner i Buskerud.Sikre ressurser til fortsatt vedlikehold og utvikling av Buskerudmuseene, videreføring av den kulturelle skolesekken Buskeruds historiebok på nett(nettstedet Terra Buskerud), og den kulturell spaserstokken.Støtte Internasjonalt Kultursenter på Union i Drammen, som en flerkulturell møteplass.Sikre rammene for Brageteatret som region.Støtte de 5 teaterverkstedene i fylket. (Buskerud Teater)Støtte utviklingen av Buskerud kunstsenter, Kulturhovedstaden Vestfossen, regionalt filmsenter og Pilotgalleriets vandreutstillinger, Krøderbanen, og Modum Blaafarveværk.Videreutvikle Buskeruds tusenårssted Hringariki/ Veien.Støtte planene for etablering av et kunnskaps- og formidlingssenter i Hurum. (Sprengstoffmuseet i Sætre)Fylkesbiblioteket må bli en regional utviklingsfaktor.Utvikle fylkesbibliotekets fremtidige digitale bibliotekverden.Støtte regionale markedsføringstiltak for kulturbaserte næringer.Fortsatt støtte til årlige store kulturfestivaler og andre store arrangementer som Kongsberg Jazzfestival, Glogerfestspillene, Elvefestivalen, folkemusikkveka på Ål, Internasjonale dager i Drammen, Middelalderuka, skisprinten i Drammen og skiflyging i Vikersundbakken, Liatoppen skisenter, og støtte vinterarrangement i øvre del av fylket.Etablere støtteordning for planlegging og forberedelser av søknader om store kultur/idrettsarrangementer til Buskerud (eks. landskappleik og landsskytterstevne).Fortsatt støtte utviklingen av stiftelsen Portåsen.Etablere Landsdelsscene for dans på Ål kulturhus.Støtte utviklingen av musikkteateret på Kongsberg og bidra til at scenen får nasjonalt nivå på lyd og lys.

Idrett:

Arbeide for en ny forutsigbar ordning som sikrer full kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.Videreutvikle og styrke samarbeidet mellom Buskerud Fylkeskommune og Buskerud Idrettskrets, med særlig vekt på barn og ungdom.Støtte Vikersund hoppsenter og verdens største hoppbakke som motor i reiselivssatsingen i Midtfylket.Jobbe for å få faste driftsmidler til Vikersund skiflygingsbakke.Invitere til samarbeid om å bygge regional kompetansesentre for fysisk aktivitet og folkehelse for å sikre en god utvikling i dette arbeidet i regionene.

Vedlegg 1

Er du enig med Buskerud Arbeiderparti om Fylkesvalgprogram 2015 - 2019?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker