Samferdsel og mobilitet i Buskerud

Valgprogram 2023

Vi skal ha en velfungerende samferdselssektor, slik at folk skal kunne trives og bo i hele fylket. Det er avgjørende for vekst og utvikling i næringslivet, og for å kunne nå klimamålene. 

Buskerud Arbeiderparti vil jobbe for gode transportløsninger i hele fylket. Trafikksikkerhet, beredskap, veivedlikehold og kollektivtrafikk er prioriterte oppgaver. Vi vil også jobbe for at fylkets utfordringer på riksveier og jernbane blir prioritert og utbedret, sammen med stat og kommuner. Gode reisevaner starter ofte i ung alder, derfor vil vi utvide ungdomskortet til også å gjelde togtilbudet i fylket. 

Arbeiderpartiet ønsker at det skal være mulig å bo og jobbe i alle deler av det langstrakte fylket vårt. Det betyr at vi må ha et veinett som er trygt å benytte for industri og tungtransport, såvel som busser og biler. Vi vil utarbeide en fellesplan for tilbringertjenester, innfartsparkering og knutepunktparkeringer med kommuner og relevante statlige etater, slik at kollektivtilbudet henger bedre sammen for alle som bruker veiene.

Det er fortsatt et betydelig behov for forbedringer av vei- og jernbanesystemet i fylket, og vi vil i det tilfellet spesifikt nevne prosjekter som Ringeriksbanen/E16 og E134 vestover. Kollektivtilbudet til knutepunkter må styrkes og pendlerparkeringer må utvides, i tillegg må havnekapasiteten sikres, etter næringslivets behov. 

BFK skal være en aktiv pådriver overfor styresmaktene til å videreutvikle NKOM-ordningen. Ordningen med NKOM-midler bør i større grad rettes inn mot utbygging av 5G-nettet, både der hvor utbyggingen av 5G ikke er kommersielt lønnsomt og spesielt der hvor det ikke er aktuelt å legge fibernett

Vi ønsker at det skal være et godt kollektivtilbud i hele fylket. Spesielt i storbyene er det viktig med et velfungerende kollektivtilbud, som gjør det enkelt å velge kollektivt mellom hjem og jobb. I mindre tettbygde strøk ønsker vi å legge til rette for kollektivbruk, men vi vil også sikre at bilen som fremkomstmiddel skal være et godt alternativ. Vi ønsker å bidra til økt trafikksikkerhet for alle som ferdes i trafikken. Vi ønsker også å gå i samtaler med staten, for å sikre at fylkeskommunen selv kan regulere trafikksikkerhetstiltak på kommunale og fylkeskommunale veier. 

 • Nullvisjonen for antall drepte i trafikken, skal være styrende for samferdselspolitikken.
 • Robuste og attraktive kollektivløsninger skal prioriteres, sammen med gode løsninger for vegnettet for øvrig.
 • Vi vil satse på utbygging av pendlerparkeringstilbud i hele fylket, for å sikre tilgang til kollektive transportløsninger.
 • Øke satsingen på gang- og sykkelveger, særlig i tilknytning til skoler, og sørge for mer sammenhengende utbygging i byer og tettsteder.
 • Samarbeid med andre fylker, for å få på plass et ungdomskort som gjelder på tvers av fylkesgrenser.
 • Helhetlig utvikling av Drammen Havn som et viktig transportknutepunkt. Sikre en langsiktig løsning for tømmerterminal i Drammensområdet.
 • Sikre forbedringer av europavei, riksvei og jernbaner, for å bidra til fortsatt god utvikling i alle våre regioner.
 • Arbeide for at våre fylkesveier, sammen med riksveier og kommunale veier, dekker næringslivets behov for aksellast.  
 • Fylkeskommunen skal samarbeide med kommunene om å utbedre sykkelveinettet.
 • Jobbe aktivt for god framkommelighet for kollektivtrafikken.
 • Bompengeløsninger i fylket må i enkelte utsatte områder samordnes, for ikke å ramme innbyggere på en urimelig måte.
 • Prioritere at fornyelse av bussparken skjer med søkelys på sikkerhet i bussene, miljøhensyn og energiforbruk.
 • Sammen med kommunene, bidra til etablering av trygge stopp- og hentesoner i nærheten av skolebygg.  
 • Oppgradere all veibelysning til en smartere og mer energivennlig type.
 • Jobbe strategisk for å styrke togtilbudet, eksempelvis persontransport på Randsfjordbanen, bygging av Ringeriksbanen og to tog i timen til Kongsberg
 • Utvide ordningen med bestillingstransport av buss/taxi, spesielt i distriktene
 • Når det bygges eller utbedres tilgang og sykkelveier skal det legges trekkerør for fiber. BFK skal sørge for at disse er tilgjengelig slik at man sikrer lik konkurranse og leveringssikkerhet
 • Utforske mulighetene for å ta i bruk egenproduksjon av kollektivtrafikktjenester og samordning av ulike offentlige transporttjenester for å sikre bedre ressursutnyttelse og tilbud til innbyggerne i Buskerud
 • samarbeide med Vestland fylke om beredskap og sikring av trygge fjelloverganger.

Er du enig med Buskerud Arbeiderparti om Samferdsel og mobilitet i Buskerud?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker