Kunnskap og kompetanse i Buskerud

Valgprogram 2023

Buskerud skal være et kunnskapsfylke, og være i front på kvalitet, tilbud og nytenking innen utdanning på alle nivåer.  

Vårt nærings- og arbeidsliv, vår velferd og vårt demokrati avhenger av at alle har tilgang på gode utdanningsløp, uansett sosial bakgrunn. Nærskoleprinsippet bygger opp om dette gjennom at alle får lik rett til utdanning, nær der de bor. Frafall i opplæringsløpet er en av våre største utfordringer. Gjennom å styrke laget rundt eleven og tilby alternative opplæringsløp sikrer vi at alle får mulighet til å lykkes. 

Skole er en av de viktigste samfunnsoppgavene vi har, og morgendagens arbeidsplasser krever økt kompetanse. At flere gjennomfører yrkesfaglig utdanning er helt nødvendig for fremtiden. For at ungdommen skal kunne gjøre gode valg og ha lik muligheter til å ta gode valg om utdanning, vil vi forsterke fylkeskommunens rolle som en av de viktigste samarbeidspartnerne for yrkesmesser i Buskerud, utenfor befolkningstette områder. Vi vil satse mer på fleksible utdanningsløp, med veksling mellom arbeidsliv og skole. Vårt mål er et enda tettere samarbeid med yrkeslivet og partene i arbeidslivet, slik at vi sikrer utdanningsløp som treffer de ulike næringenes behov.

Buskerud Arbeiderparti vil satse på fellesskolen, og forsvare den offentlige skolen som en felles arena for utdanning. Elevene skal være trygge på at de kommer til gode læringsmiljøer ved våre skoler. Lærerne må få mer tid å være lærer fremfor unødvendig rapportering. Vi må også legge til rette for at flere kan ta etter- og videreutdanning, både innen studiespesialisering og yrkesfag. 

Vi vil øke anseelsen til yrkesfagene, og skape flere karriereveier for de mange med yrkesfaglig bakgrunn. Dette gjør vi gjennom å både styrke eksisterende tilbud og utvide fagskoletilbudene. Et formalisert samarbeid mellom fylkeskommunens universiteter, høyskoler, videregående skoler, fagskoler, voksenopplæring og arbeids- og næringsliv, vil bygge opp om dette arbeidet.

Ungdom i utdanning skal møtes på deres forutsetninger, og vi skal ha et tilbud til alle. Vi vil bidra til at alle som starter sitt utdanningsløp skal få fullført, uavhengig av om du avslutter med fagbrev eller studiebevis. 

Voksenopplæring er en vesentlig del av utdanningstilbudet som fylkeskommunen har ansvar for. Arbeiderpartiet vil styrke voksenopplæringen, og gi flere mulighet til å fylle på med kompetanse gjennom hele livet. 

 • Økt satsing på fagskoler og yrkesfag. Utdanningen må dekke næringslivets og offentlige behov.
 • Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for å heve kvaliteten i hele fag- og yrkesopplæringen.
 • Styrket bemanning og økt kompetanse i skolen, samt etter- og videreutdanning av lærere.
 • Utnytte mulighetene som finnes innenfor digitale hjelpemidler, slik at elever med behov får tilgang på tilpasset opplæring.
 • Utvide leksehjelptilbudet og sommerskole.
 • Flere lærlinger inn i offentlig og privat næringsliv.
 • Hospiteringsordning for studiespesialisering, for eksempel gjennom samarbeid med næringsråd, innovasjonsmiljøer og offentlig og privat næringsliv.
 • Avbyråkratisere skolehverdagen.
 • Styrke rådgivningstjenesten ved å stille krav til kompetanse og tettere dialog mellom kommune og fylke.
 • Tilrettelegge for mer praktisk undervisning gjennom alle årene på videregående skole.
 • Sikre elever et godt helsetilbud ved skolene, og videreutvikle elevtjeneste-appen.
 • Nei til kommersielle skoler.
 • Elever som trenger en annen vei gjennom videregående opplæring skal få et tilbud gjennom UngInvest, eller andre alternative opplæringsarenaer i næringslivet
 • Sikre oppfølgingstjenesten nødvendige ressurser til å utføre sine oppgaver.
 • Vi skal være en pådriver for desentralisert utdanningstilbud og være en støttespiller for fullverdig campus I Hallingdal
 • Sikre tett dialog med fagforeningene og elevenes organisasjoner.
 • Sikre gode rammer for Ombudet for barn og unge, og deres arbeid med elevenes rettigheter, faglig utbytte og psykososiale miljø.
 • Starte et pilotprosjekt rettet mot voksenopplæring, i samarbeid med en eller flere kommuner.
 • Elever som har startet et utdanningsløp, skal kunne fullføre utdanningen på den skolen de har begynt, såfremt VG2 og VG3 finnes der.
 • Se på prøveordninger for å sikre at kultur- og idrettsutøvere skal kunne fullføre utdanning, i enten studieforberedende eller yrkesfag, i kombinasjon med utøvelse.
 • Viken Fagskole skal videreføres som en enhet, selv om Viken Fylkeskommune oppløses.
 • Vil opprettholde dagens videregående skoler i Buskerud, og være en pådriver for at yrkesfagopplæring i størst mulig grad utformes og tilbys i samarbeid med bransjer og arbeidslivsaktører.
 • Vi vil innføre gratis skolemat på Kongsberg, Numedal og Åssiden VGS, slik at at alle våre videregående har dette tilbudet.

Er du enig med Buskerud Arbeiderparti om Kunnskap og kompetanse i Buskerud?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker