d

Vekstplan for Buskerud - Norge i miniatyr

Buskerud - Norge i miniatyr

Buskerud er et Norge i miniatyr. Fylket har en stolt arbeider- og industrihistorie fra tømmerfløterne i Drammen til gruvearbeiderne i Kongsberg. Arbeiderpartiet er opptatt av å sikre at Buskerud skaper enda mer historie i framtiden. Mulighetene og potensialet er der i alle deler av fylket, men vi er avhengige av å ha en stat som stiller opp med aktiv næringspolitikk og de virkemidlene som trengs.

Det sterke trepartssamarbeidet vi har i Norge er en viktig del av å kunne føre en aktiv statlig næringspolitikk. Samarbeidet mellom staten, arbeidsgivere og arbeidstakere styrker næringslivet og skaper vekst. Det sikrer også vanlige arbeidsfolk trygghet, rettigheter og et seriøst arbeidsliv.

Arbeiderpartiet vil satse på vekst og utvikling i Buskerud. Derfor lanserer vi denne vekstplanen, med 8 konkrete satsinger der vi går inn på hva vi vil gjøre for å sikre alt fra kompetanseutvikling og reiseliv til industri og skognæring i fylket.  

1. Kompetanseutvikling i hele fylket For å oppnå vekst er vi avhengige av kunnskap og kompetanse og av å koble denne tettere på næringslivet i regionen. Arbeiderpartiet satse mer på fagskolene, sikre desentraliserte kompetansetilbud basert på det næringslivet lokalt, regionalt og nasjonalt etterspør. 

2. Gjenbruk og sirkulærøkonomi Økt gjenbruk av ressurser er bra for både miljøet og verdiskaping og det er et stort potensiale for dette mange steder i Buskerud. Sirkulærøkonomi gir store muligheter for ny næringsvirksomhet, særlig i distriktene og i nærhet av de naturgitte ressursene. Derfor er dette en viktig satsning for Arbeiderpartiet fremover

3. Et sterkt og bærekraftig reiselivReiselivsnæringen er viktig for store deler av Buskerud. Både Hallingdal- Numedal- ringeriksregionen er store på reiseliv. Arbeiderpartiet vil stille med målrettede og langsiktige tiltak for reiselivet i Buskerud. Dette er viktig for å sikre arbeidsplasser og utvikling i fylket. 

4. Ledende teknologi- og industrimiljøer

Buskerud har noen av landets teknologimiljøer med svært mange spennende grønne teknologiinitiativer. Industrien skaper store verdier og mange arbeidsplasser og Arbeiderpartiet vil gi industrien i Buskerud enda større plass i norsk arbeids- og næringsliv. 

5.Sette batteriproduksjon på kartet

Det grønne skiftet krever nye teknologi som gjør det mulig med utslippsfri transport, som for eksempel batterier. Batteriproduksjon er en industriell gren som det ligger enormt stort potensiale i og samtidig krever tilrettelegging for å kunne utnytte

6. En bred skognæring og satsing på bioøkonomi og landbrukEn stor andel av Buskeruds areal er dekket av skog. Satsing på skogbruket og bioøkonomi er vesentlig for å både skape vekst og kutte utslipp i fylket. Arbeiderpartiet vil at skognæringen skal være et satsningsområde for arbeidsplasser og grønn industri. Et bærekraftig og fremtidsrettet jordbruk med økt verdiskaping basert på norske ressurser viktig for å sikre nok, naturlig og trygg mat på norske og en viktig del av klimaløsningen

7. Ta i bruk ny teknologi i helsetjenestene

Norske sykehus og den kommune helsetjenesten spiller en ledende rolle utviklingen på velferdsteknologi. En bred offentlige helsetjeneste og sterke forskningsmiljøer gir Norge store muligheter for verdiskaping og eksport innen helse. 

8. En infrastruktur som knytter folk og næringer sammen

God infrastruktur er avgjørende for folk og bedrifter i Buskerud. Flere av landets viktigste transportårer går gjennom Buskerud. Disse spiller en viktig rolle også for lokalt og regionalt næringsliv. Arbeiderpartiet mener at staten skal ta et større ansvar for å sikre tilgang på infrastruktur, transportløsninger og bredbåndsutbygging. Høykapasitets internett skal være en rettighet på lik linje med strøm.

Bilde av fjell

For Drammensregionen betyr dette

Et moderne sykehus med ledende helseteknologi og flere arbeidsplasser. Vår sterke offentlige helsetjeneste og verdensledende forskningsmiljøer gir Norge store muligheter for verdiskaping og eksport. Derfor prioriterer Arbeiderpartiet en styrket sykehusøkonomi og ønsker et tettere samspill mellom bedrifter, forskningsmiljøene og den offentlige helsetjenesten. Vi vil at Norge skal være i front i utviklingen av digital teknologi og helse-IKT.Et nytt sykehus i Drammen skal være ledende i å bruk ledende helseteknologi. Arbeiderpartiet vil støtte opp under etableringen av helseklynger og bruke den offentlige innkjøpsmakten til å skape et hjemmemarked for helse- og velferdsteknologi. Vil vi ha tettere samspill mellom den offentlige helsetjenesten, helsenæringen og forskningsmiljøene for å kunne bidra til å skape nye spennende arbeidsplasser og gode helse- og omsorgsløsninger for innbyggerne. Det vil bety mye for hele regionen. I Drammen er det stort potensiale for samarbeid mellom universitetet, det nye sykehuset og miljøene innen helseteknologi.  

En satsning på gjenbruk og sirkulær økonomi Økt gjenbruk av ressurser er bra for både miljøet og økonomien. Det handler om å bygge opp et produksjons- og forbrukssystem som tar vare på ressursene våre, bygger opp nye verdikjeder og skaper tusenvis av arbeidsplasser på veien. Kunnskap og teknologi er viktige forutsetninger for å finne metoder for å resirkulere restmaterialene og hvordan disse kan anvendes. Arbeiderpartiet har vært tydelige på at vi skal satse på gjenvinning og tilrettelegge for at avfall sorteres, videreforedles og brukes på nytt som råstoff. Lindum gjenvinningsstasjon i Drammen jobber med dette på imponerende vis. 

Glitre Energi i Drammen er et godt eksempel på en fremtidsrettet kompetansebedrift innen vannkraft og fornybar energi. LO og NHO sin industriplan, slår fast at vi bare ha tiden i veien. Arbeiderpartiet har tydelige ambisjoner for opprustningen av eksisterende vannkraftverk og mener det er viktig for både vekst og klima at vi satser på mer fornybar kraftproduksjon slik Glitre Energi gjør. 

Lise Christoffersen, Masud Gharahkhani og Even A. Røed

For Ringeriksregionen betyr dette

Tygg og klimavennlig transport: Å bedre togtilbudet i Ringeriksregionen vil være en løft for verdiskaping og klimavennlig transport av gods og folk. Derfor vil Arbeiderpartiet prioritere å ferdigstille allerede vedtatte jernbaneutbygginger, beholde ambisjonsnivået og ikke akseptere ytterligere forsinkelser. At vi bygger Ringeriksbanen vil skape flere arbeidsplasser, øke bolysten i Ringeriksregionen og sørge for skattekroner til velferdsstaten.Arbeiderpartiet er klare på at Ringeriksbanen må gjennomføres uten flere utsettelser. Dette vil sørge for vekst og sikre flere nye og meningsfulle arbeidsplasser som kan bidra til verdiskapning og gode liv. 

Ringeriksbanen vil ha en uvurderlig betydning for både vekst og klima i regionen, dette er virkelig et prosjekt som skal bygge morgendagens samfunn. I tillegg til å sikre bærekraftig transport, vil det også muliggjøre økt tilflytting og vekst i området gjennom å legge tilrette for at Ringeriksregionen blir tettere knyttet til områdene rundt. Prosjektet vil skape en bærekraftig og effektiv Ringeriksregion både med hensyn til miljø, økonomi og velferd. 

Batteriproduksjonen i regionen skal settes på kartet. Ringeriksregionen har et potensiale for å satse på batteriproduksjon. Arbeiderpartiet går til valg på å øke støtten til satsninger som batteriteknologi, karbonfangst- og lagring og hydrogen, blant annet ved å gjennomføre en skattereform slik at det blir mer attraktivt å investere i klimavennlige næringer. 

Dette er en industriell gren som kan bli enormt stor, og som det ligger et stort potensialt i. Dersom vi skal lykkes med å utnytte disse i Norge, krever det politikere som er villig til å legge til rette for å Ringerike har kompetansen, arealene og industrimiljøet til å bidra i utviklingen av dette. Ringeriksregionen er med i kampen om en stor batterifabrikk. Dette kan gi 2 000 arbeidsplasser i området. Ringerike kommune har jobbet lenge sammen med de lokale aktørene og Statkraft for å dokumentere kvaliteten på næringsarealet og på Ringerike som lokasjon for industrietablering.

Vekst og utvikling gjennom bioøkonomi. Foredling av biologiske ressurser og produksjon av biogass og andre produkter kan gi vekst i fylket, samtidig som det reduserer klimautslippene. Et målrettet virkemiddelapparat som gjør det mulig å realisere flere prosjekter innen bioøkonomi er viktig for økt bærekraft og eksport i distriktene. Vi vil bidra til dette gjennom blant annet sikre gode ordninger for industrielle lån, tilskudd og risikoavlastning innen bioøkonomi. 

Jernbane

For Hallingdalsregionen betyr dette

Kompetanseutvikling i heile regionen. For å oppnå vekst er vi avhengige av kunnskap og kompetanse. I Hallingdal finner vi blant annet flere fagskoler som er viktige for kompetanseutviklingen i regionen. For Arbeiderpartiet er det viktig at kompetanseutviklingen både er fremtidsrettet og tilgjengelig. Derfor er vi opptatt av å sikre et desentralisert kompetansetilbud basert på det næringslivet lokalt, regionalt og nasjonalt etterspør. 

Livslang læring er viktigere enn noen gang, og skal vi lykkes med en utvikling og omstilling så er vi nødt til å oppdatere kunnskap og kompetanse gjennom etter- og videreutdanningsløp som er i tråd med det næringslivet etterspør. Derfor vil Arbeiderpartiet satse mer på fagskolene gjennom å ha en forpliktende opptrappingsplan for studieplasser ved fagskolen og legge til rette for flere bransjeprogrammer og etter- og videreutdanningstilbud.

Mye av industrien og verdiskapingen i Hallingdal bygger på dyktige arbeidsfolk, og dette vil Arbeiderpartiet bygge videre på. Vi ønsker å legge til rette for desentraliserte utdanningssentre. I Hallingdal har for eksempel Reiselivsfagskulen et tett samarbeid med industrien, dette er et eksempel til etterfølgelse. Det skal settes av mer penger til satsning på yrkesfag, noe som vil gi flere fagarbeidere til våre vekstnæringer innenfor blant annet industri, bygg og anlegg.

Et sterkt og bærekraftig reiseliv. Reiselivsnæringen står sterkt i Hallingdal, og man ser tydelig viktigheten av gode tiltak rammevilkår for næringen. Arbeiderpartiet vil stille med målrettede og langsiktige tiltak for reiselivet i Buskerud. 

Nå som korona pandemien går mot en slutt, ser Arbeiderpartiet viktigheten av å fortsette å løfte fram og være en god samarbeidspartner for reiselivsnæringen. Vi vil øke støtten til regional utvikling, sikre mer penger til kommunene og til innovasjon i Norge. Tida vi lever i krever at reiselivsnæringen og alle som er avhengig av den, skal kunne opprettholde og fornye driften sin. På den måten kan vi sikre at næringen fortsetter å være sterk og gi trygge arbeidsplasser i Hallingdal. Det vil også hindre arbeidslivskriminalitet og sikre arbeidstakere deres rettigheter og plikter.

Vi ser også viktigheten av å satse på ulike former for turisme i regionen. Aktivitets- og mosjonsturisme er i fremmarsj, og vi står klare for å bidra til å styrke dette. Også kulturturismen blir stadig mer populært og det har et stort potensiale i Hallingdal. For å lykkes med å utvikle kultur som næring trengs blant annet penger til forprosjekter og penger til igangsettingsfasen i tillegg til tett samarbeid aktørene imellom. Derfor vil vi legge frem en ny handlingsplan for kultur og næring, og gjennomgå dagens virkemiddelapparat for næringsdrivende slik at de bedre treffer kunst- og kulturutøvere.Et bærekraftig landbruk: Arbeiderpartiet vil sørge for bedre bærekraft i landbruket gjennom økt tilskudd til bruk av utmarksbeite, setring, klimatilpasning og investering i jord. Vi vil ha en mer rettferdig fordeling av inntektene innen matproduksjon og redusere inntektsgapet mellom de som jobber i jordbruket, og andre i samfunnet.

Fjell

For Midtfylket betyr dette

En aktiv satsning på skognæringen. En stor andel av Midtfylkets areal er dekket av skog. Skogen er viktig grunnlag for byggenæring, papirindustri og bioenergi. Satsing på skogbruket er vesentlig for å både skape vekst og kutte utslipp i fylket. Arbeiderpartiet vil at skognæringen skal være et satsningsområde for arbeidsplasser og grønn industri. Økt bruk av skogens ressurser er både god industripolitikk og bra for klimaet. Økt fangst av CO2 gjennom ivaretakelse og fornying av skog, økt bruk av tre som byggemateriale og utnyttelse av skogen som ressurs til fôr innen jordbruk og havbruk, vil både redusere klimautslipp, utvikle nye klimavennlige næringer og arbeidsplasser i Midtfylket.

Private og offentlige interesser innenfor skognæringa deltar i flere utviklingsprosjekter som fremmer og utvikler vilkårene til skognæringen. Her kan Midtfylket spille en viktig rolle gjennom lokale bedrifter som Splitkon massivtre fabrikk i Modum. Arbeiderpartiet er klare for å satse på treindustrien i Norge og vil blant annet utarbeide en egen strategi for tremekanisk industri og bruk av tre i offentlige bygg og i store konstruksjoner.

Vekst og utvikling gjennom bioøkonomi. Bioøkonomi handler om bruk og videreforedling av naturressurser gjennom bruk av kunnskap og en sirkulær tilnærming. Midtfylkets kompetanse og potensiale innen skogbruk, setter fylket i en unik posisjon til å skape store verdier innen bioøkonomi. Foredling av biologiske ressurser og produksjon av biogass og andre produkter kan gi vekst i fylket, samtidig som det reduserer klimautslippene. Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for mer vekst i Midtfylket ved å sikre et målrettet virkemiddelapparat som gjør det mulig å realisere flere prosjekter innen bioøkonomi. Dette skal vi blant annet gjøre ved å sikre gode ordninger for industrielle lån, tilskudd og risikoavlastning innen bioøkonomi. 

Trygg mat på norske ressurser. Arbeiderpartiet vil sikre nok, naturlig og trygg mat på norske naturressurser for god ernæring og helse. For å få til det trenger vi flere arbeidsplasser i jordbruket og næringsmiddelindustrien i Midtfylket. Vi vil forbedre vår felles trygghet ved å øke Norges selvforsyning til 50 % korrigert for import av fôr. Vi vil styrke kanaliseringspolitikken og forsterke det varierte familiejordbruket i hele fylket. Norske lønns- og arbeidsvilkår og norske standarder innen helse, miljø og sikkerhet skal gjelde i norsk jordbruk. 

.

For Kongsberg- og Numedalregionen betyr dette

Ledende teknologi- og industrimiljøer. Kongsbergregionen har noen av landets ledende teknologimiljøer. Det er nærmest en utømmelig mengde enkeltprosjekter og spennende grønne teknologi initiativer i Kongsberg. Gode rammevilkår og et virkemiddelapparat som bidrar til mer vekst er viktig for å få til omstilling. Industrien skaper store verdier og mange arbeidsplasser. Arbeiderpartiets aktive næringspolitikk vil bidra til å styrke industrien i Kongsbergregionen.

Kongsbergregionen har vært frampå og hengt med på utviklingen i teknologi og industri. Her har man gått fra de første sagbrukene til dagens høyteknologiske arbeidsplasser. En stor styrke for fylket er at vi sitter på mye eksisterende kompetanse, vannkraft, areal og skog. Dette er fornybare ressurser som vi må utnytte bedre i fremtiden, og som gir oss de beste forutsetninger for grønn omstilling. Arbeiderpartiet mener det er viktig at staten spiller en aktiv rolle med å støtte opp om fylkets næringsliv og det grønne skiftet. Vi trenger flere arbeidsplasser og en industri som er forankret i bærekraftige og realistiske mål. Derfor vil vi blant annet gå inn med statlig risikokapital til bærekraftig industrireising.

Industri 4.0. Arbeiderpartiet har foreslått mer penger til industri 4.0. Det innebærer en avansert digitalisering av produksjonssystemer som bygger på en langt større integrering mellom maskiner og mennesker. Å utnytte potensialet som ligger i automatisering og at maskiner benytter seg av digital informasjon i arbeidet vil kunne føre til en enorm, og med det økt konkurransekraft. Det vil også ha potensiale til å gjøre teknologi som i dag sliter med å være konkurransedyktig til å bli det.

Vi har mange gode eksempler på hvordan det offentlige og næringslivet sammen skaper mer vekst og utvikling.  Et av dem finner vi i Kongsberg, der industrien sammen med kommunen igangsatt et prosjekt som kalles Industripilot. Dette handler i veldig stor grad om kompetanse. Vi har noen av de dyktigste fagarbeiderne i verden, samtidig trenger de påfyll slik at vi kan drive utviklingen videre. Arbeiderpartiet er klare på at en pilot i Kongsberg vil kunne heve industriens produksjonsmetoder i hele landet. 

Et grønt og styrket reiseliv. I Numedal finner man flere store hyttedestinasjoner og på Blefjell, Vegglifjell og Uvdal er det snaut 10 000 hytter, om man regner med Kongsberg er det 12 500 hytter i regionen. Dette gir mange arbeidsplasser både gjennom handel, byggenæring, overnattingssteder, skisenter og spisesteder. Rollag kommune har vært omstillingskommune over mange år. Dette har vært vellykket og viser at en aktiv næringspolitikk er viktig for distriktene. Dette vil Arbeiderpartiet bygge videre på gjennom en egen næringsstrategi for reiselivet med søkelys på bærekraftig utvikling, helårige arbeidsplasser og fokus på lokal verdiskapning. Arbeiderpartiet vil fortsette å styrke reiselivsnæringen og bidra til bærekraftig turisme.