Buskerud Arbeiderparti slakter regjeringens “forslag til regionreform”

Buskerud Arbeiderparti mener regjeringens forslag til “regionreform” bærer preg av å være formet av Høyre og Fremskrittspartiet som primært ønsker å legge ned det regionale nivået. Forslaget innebærer sammenslåing av fylker men har ingen forslag om å tilføre regionene nye oppgaver som styrker demokratiet og nærhet til beslutningene som skal tas.

Buskerud Arbeiderparti er positive til å gjøre strukturendringer på regionnivå, men endringene må skje i forståelse med de berørte fylkene, og ikke på tvers av deres ønsker. En forutsetning for å vurdere større regioner må imidlertid være at dette styrker lokal- og region- demokratiet slik at det kan etableres livskraftige regioner med utvidet ansvar for blant annet nye oppgaver innen samferdsel, naturressursforvaltning, næringsutvikling, klimasmart og miljøriktig samfunnsplanlegging. 

Da Buskerud Arbeiderparti i fylkestingets behandling støttet den fremforhandlede avtalen om å etablere Viken regionen var dette under klare forutsetninger.  Vi presiserte at dette var resultatet av gjennomførte nabosamtaler med andre fylker etter pålegg fra regjeringen om å gjennomføre slike samtaler, vi presiserte at vi forutsatte overføring av oppgaver til den nye regionen, og vi mente at Vestfold bør vurderes med i en eventuell ny region. Vi la også til grunn at endringer i regionstruktur bør være basert på frivillighet.

Etter at Akershus og Østfold fylkeskommuner i tillegg har sagt nei til å bli med i en ny Viken-region, mener vi at grunnlaget for å støtte etableringen av Viken-regionen ikke lenger er til stede når saken behandles i Stortinget.  

Kongsberg 23.02.2017, Buskerud Arbeiderparti, fylkespartistyret

Regionreformen